Termeni si conditii

Părțile convin ca, toate datele și/sau informațiile cu caracter comercial comunicate pe durata prezentului contract, au caracter confidențial și se obligă, sub sancțiunea răspunderii pentru prejudiciile cauzate, să nu folosească și să nu divulge asemenea date și/sau informații către nici o terță persoană, fizică sau juridică, cu excepția situațiilor prevăzute de legea română aplicabilă.

Părțile convin să păstreze confidențialitatea profesională, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Faptele cuprinse în confidenţialitatea profesională includ nu numai pe acelea încredinţate de beneficiar, ci şi pe cele despre care s-a luat la cunoştinţă prin intermediul lucrărilor executate. Confidenţialitatea profesională va fi păstrată de prestator, pe toată perioada contractului.